• slide-puur-20-01
 • slide-puur-20-02
 • slide-puur-20-03
 • slide-puur-20-04
 • slide-puur-20-05
 • slide-puur-20-06

1. Definities

Algemene Voorwaarden

PUUR! Gastouderbemiddelingsbureau, gevestigd aan de Plantage 5, 1695 BA in Blokker.

Bureaukosten: De kosten die PUUR! in rekening brengt aan de ouder voor de begeleiding, facilitering en controle van de kinderopvang

Gastouder: Degene die opvang aanbiedt voor kinderen van de ouder, zowel op locatie bij de gastouder als op locatie bij de ouder

Gastouder overeenkomst: De kinderopvangovereenkomst tussen gastouder, ouder en PUUR!

LRKP: Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Vereiste diploma’s: Diploma Kinder-EHBO en een diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2, of daaraan gelijkgestelde diploma’s, zoals een EVC-certificaat

Opvangkosten: Het bedrag dat ouder is verschuldigd aan gastouder voor diens werkzaamheden in het kader van kinderopvang

Opvang- Periode: De maand waarin de opvangwerkzaamheden worden verricht

VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag

Ouder: De ouder die opvang vraagt voor zijn of haar kinderen

2. Algemeen

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gastouderbureau PUUR! sluit, zowel met ouders als met gastouders.

 • 2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze door PUUR! schriftelijk worden aanvaard.

3. Totstandkoming gastouderovereenkomst

 • 3.1 De gastouderovereenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst.

 • 3.2.  De gastouderovereenkomst moet worden bekrachtigd door voldoening aan de formele vereisten, met name de inschrijvingen in het personenregister na overlegging van de VOG’s van de gastouder en de volwassen huisgenoten en de vereiste diploma’s.

 • 3.3.  Indien de inschrijving in het personenregister, de VOG en de vereiste diploma’s niet binnen redelijke termijn worden gedaan/overlegd, kan de gastouderovereenkomst niet tot stand komen.

 • 3.4 Indien de ouder na het plaatsvinden van het koppelingsgesprek (het gesprek waarin een bemiddelingsmedewerker van PUUR! de randvoorwaarden van de opvang bespreekt met ouder en/of gastouder en vastlegt) en vóór het ingaan van de overeenkomst tussen PUUR! en de ouder, besluit de begeleiding door PUUR! niet door te laten gaan, wordt door PUUR! een bedrag van €100, in rekening gebracht bij de ouder ter dekking van de tot dan toe gemaakte kosten.

4. Bureaukosten

 • 4.1.  PUUR! berekent bureaukosten voor de begeleiding van de gastouder en ouder en de facilitering en controle van de kinderopvang.

 • 4.2.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, worden de kosten maandelijks achteraf in rekening gebracht bij de ouder.

 • 4.3.  De bureaukosten zijn verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de gastouderovereenkomst. Het maandtarief wordt voor iedere maand of gedeelte van de maand dat de gastouderovereenkomst loopt in rekening gebracht.

 • 4.4.  De bureaukosten die verschuldigd zijn dienen binnen een termijn van 7 dagen betaald te zijn. Indien de ouder niet binnen de gestelde termijn van 7 dagen heeft betaald, dan wordt er een herinnering verstuurd. Indien de ouder de herinneringsfactuur niet binnen een termijn van 5 dagen heeft betaald dan volgt er een aanmaning. Indien de ouder een aanmaning ontvangt, en deze niet na 5 dagen betaald, dan kan het GOB overgaan op beëindiging van het contract.

 • 4.5.  De bureaukosten kunnen periodiek geïndexeerd worden.

5. Urenregistratie

 • 5.1 De gastouder of ouder registreert maandelijks de opvanguren van de voorgaande maand via de link van PUUR! GOB. De wederpartij heeft vervolgens 5 dagen de tijd om de uren te accorderen of te weigeren. Daarna worden de geregistreerde uren automatisch geaccordeerd.

 • 5.2 Zodra de uren geaccordeerd zijn, ontvangt de ouder een factuur van PUUR!.

6. Betalingsverkeer opvangkosten

 • 6.1 De ouder maakt hetgeen hij aan de gastouder en PUUR! verschuldigd is uit hoofde van de tussen de ouder, de gastouder en PUUR! gesloten overeenkomst over aan PUUR!, door overschrijving binnen 7 dagen na factuurdatum.

 • 6.2  PUUR! zorgt voor doorstorting van dit bedrag (onder aftrek van de bureaukosten) aan de gastouder. Storting van het bedrag dat de ouder aan de gastouder verschuldigd is via PUUR!, is juridisch beschouwd een betaling aan de gastouder. De gastouder erkent dat het risico om de vergoeding niet op tijd of niet volledig van de ouder te ontvangen volledig bij de gastouder zelf berust. De gastouder kan PUUR! daar niet op aanspreken. Indien de ouder de betalingstermijn van 7 dagen overschrijdt, staat het PUUR! vrij de gastouder hierover te informeren.

 • 6.3. Het kan voorkomen dat PUUR! al aan de gastouder betaalt, terwijl de ouder nog niet aan PUUR! heeft betaald, of niet had hoeven betalen. Aan de ontvangst van dit bedrag van PUUR! kan de gastouder geen rechten ontlenen. Indien PUUR!– om welke reden dan ook – het bedrag niet van de ouder ontvangt, het bedrag moet terugbetalen, of de betaling door de ouder aan PUUR! wordt gestorneerd, geldt de betaling door PUUR! aan de gastouder als onverschuldigd en dient de gastouder het ontvangen bedrag op eerste verzoek van PUUR! terug te betalen aan PUUR!

 • 6.4 Indien de vergoeding ook na herhaaldelijke verzoeken niet door de ouder wordt voldaan, kunnen de gastouder en PUUR! in gezamenlijk overleg besluiten om juridische stappen te ondernemen. De gastouder machtigt hierbij PUUR! om de opvangkosten namens haar te vorderen en de hiervoor benodigde juridische acties te ondernemen.

7. Inschrijving LRK register en het personenregister

 • 7.1 De gastouder zorgt ervoor dat wanneer hij/zij start met het aanbieden van kinderopvang op het moment van aanvang van werkzaamheden, is ingeschreven in het LRK.

 • 7.2 Indien de gastouder niet aan het bepaalde in artikel 7.1 voldoet, of onverhoopt wordt verwijderd uit het LRK staat het de ouder vrij de opvang per direct op te zeggen richting de gastouder. PUUR! zal dan een inspanningsverplichting hebben jegens de ouder om een nieuwe gastouder te vinden.

 • 7.3 PUUR! is gerechtigd om alle leges, kosten en boetes die de GGD en/of de gemeente in rekening brengen bij de gastouder als gevolg van een aanmelding voor, een (al dan niet tijdig doorgegeven) wijziging van gegevens in, of een uitschrijving uit het LRK van de gastouder te verhalen op de gastouder.

 • 7.4 De gastouder zorgt ervoor dat wanneer hij/zij start met het aanbieden van kinderopvang via PUUR! voor het moment van aanvang van de werkzaamheden, is ingeschreven in het personenregister en dit heeft doorgegeven aan PUUR! om gekoppeld te kunnen worden in het personenregister. Artikel 7.4 geldt ook voor de huisgenoten en structureel aanwezigen van de gastouder zoals beschreven in de wet kinderopvang.

8. Wijzigingen

 • 8.1 Als er een nieuw gastkind bij komt, dient dit direct aan PUUR! te worden doorgegeven door de ouder of de gastouder.

 • 8.2 PUUR! verplicht zich niet om niet tijdig doorgegeven wijzigingen te verwerken.

 • 8.3 Wijzigingen in opvanglocatie dienen direct aan PUUR! te worden doorgegeven door de ouder of de gastouder.

 • 8.4 Wijzigingen in samenstelling huishouden van de opvanglocatie dienen direct aan PUUR! te worden doorgegeven door de ouder of de gastouder.

 • 8.5 Verbouwingen van de opvanglocatie dienen direct aan PUUR! te worden doorgegeven door de ouder of de gastouder.

 • 8.6 Ook andere wijzigingen die van invloed zijn op de overeenkomst en niet in voorgaande leden met name zijn genoemd, dienen direct aan PUUR! te worden doorgegeven door de ouder of de gastouder.

9. Klachten

 • 9.1 Ouders kunnen een geschil met PUUR! voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Indien de klacht door De Geschillencommissie Kinderopvang ongegrond wordt verklaard, of de ouder trekt de klacht tijdens de behandeling in, dan is PUUR! gerechtigd de kosten die de Geschillencommissie Kinderopvang in rekening brengt voor de behandeling van de klacht te verhalen op de ouder.

 • 9.2 Ingeval PUUR! een melding ontvangt in het kader van de continue screening als bedoeld in artikel 9b van het Besluit registers kinderopvang betreffende de gastouder en/of diens huisgeno(o)t(en) van 18 jaar en ouder als bedoeld in het derde lid artikel 1.56b lid 3 Wet kinderopvang, zal PUUR! de ouders waarmee de gastouder een overeenkomst tot gastouderopvang heeft gesloten, informeren over deze melding. PUUR! is niet verplicht de ouder te informeren indien de melding in het kader van de continu screening door de gastouder wordt opgelost, opgehelderd binnen de door de instanties gestelde termijn. De gastouder stemt hier mee in en heeft diens eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder woonachtig op het opvangadres hierover geïnformeerd en hun schriftelijke toestemming.

10. Aansprakelijkheid

 • 10.1 Informatie die betrekking heeft op de kinderopvangtoeslag en door PUUR! aan de ouder wordt verstrekt, dient door de ouder op juistheid te worden gecontroleerd. De ouder is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) aanvragen en verkrijgen van kinderopvangtoeslag. De ouder is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan van overheidswege opgelegde regels en voorschriften met betrekking tot die kinderopvangtoeslag, zoals onder andere geregeld in de Wet Kinderopvang. PUUR! is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de verhouding tussen de ouder en de Belastingdienst.

 • 10.2 Indien PUUR! in het kader van haar dienstverlening schadeplichtig mocht zijn, is deze schadevergoedingsplicht beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van PUUR! uitkeert. De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor de duur van de opvang.

 • 10.3 De ouder verklaart een aansprakelijkheidsverzekering voor het kind te hebben gesloten voor de dekking van schade aan derden.

 • 10.4 De gastouder verklaart een aansprakelijkheidsverzekering voor de dekking van schade aan derden te hebben gesloten. Deze verzekering dient de financiële risico’s te dekken die verbonden zijn aan de zelfstandige uitoefening van een beroep in het algemeen en de opvang van kinderen in het bijzonder.

 • 10.5 De gastouder verplicht zich tot het gesloten hebben van een inzittendenverzekering als zij op enig moment van een auto gebruik maakt voor de uitoefening van haar opvang en verzorgingsactiviteiten in het kader van een overeenkomst van opdracht.

11. Einde gastouderovereenkomst

 • 11.1 De gastouderovereenkomst eindigt door overlijden van de gastouder of door opzegging door een van de partijen.

 • 11.2 De gastouderovereenkomst is uitsluitend schriftelijk opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 maand, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

 • 11.3 Bij opzegging komen eventuele betalingsregelingen met onmiddellijke ingang te vervallen. Openstaande bedragen zijn terstond opeisbaar door PUUR!.

 • 11.4 Indien de ouder en de gastouder beiden afzien van opvangwerkzaamheden in de maand opzegtermijn, zal PUUR! éen maand bureaukosten factureren aan degene die op de betreffende gastouderovereenkomst de bureaukosten betaalt.

 • 11.5 De hoogte van de bureaukosten van het vorige lid zal zijn de hoogste van de bureaukosten van de laatste gefactureerde maand en het gemiddelde van de bureaukosten van de laatste zes gefactureerde maanden.

 • 11.6 Indien een ouder of een gastouder handelt in strijd met de algemene voorwaarden van PUUR!, is PUUR! gerechtigd de gastouderovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

12. Overig

 • 13.1 Indien een relatie zich inschrijft voor een cursus bij PUUR! kan de relatie de inschrijving tot uiterlijk 8 dagen van tevoren kosteloos annuleren. Wanneer een relatie daarna zijn inschrijving wil annuleren is de relatie de volledige deelnamekosten verschuldigd aan PUUR!

 • 13.2 De gastouder is verplicht om te voldoen aan alle wet-en regelgeving. Alle voortvloeiende kosten die aan PUUR! worden opgelegd doordat een gastouder zich niet houdt aan de vigerende wet- en regelgeving worden op de gastouder verhaald, welke zich hiermee verplicht deze kosten op zich te nemen.

 • 13.3 De ouder is verplicht om te voldoen aan alle wet- en regelgeving. Alle voortvloeiende kosten die aan PUUR! worden opgelegd doordat een ouder zich niet houdt aan de vigerende wet- en regelgeving worden op de ouder verhaald, welke zich hiermee verplicht deze kosten op zich te nemen.

 • 13.4 In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij PUUR!

 • 13.5 PUUR! behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden. PUUR! zal deze wijziging tijdig mededelen aan ouders en gastouders. De algemene voorwaarden kunnen worden aangepast. De laatste versie vindt u op portabase van het GOB.
Webdesign: Face2design